Støjdæmpende indeklimaløsning ved A2Sea i Fredericia

I A2Seas hovedkontor er der naturlig ventilation, selvom bygningen er placeret, hvor motorvejsstøj tydeligt kan høres. Dette er løst ved at etablere åbninger i facade og tag med lyddæmpende egenskaber.

Besøg dette projekt

Løsning

Naturlig ventilation , Solafskærmning , Varme , Brandventilation

Lokation

Fredericia, Danmark

Sektor

Erhvervsbygninger

Projekttype

Nybyggeri

Styring

NV Advance , MotorLink

År

2010

Projektpartnere

KHR Arkitekter MT Højgaard

A2Sea’s hovedkontor i Fredericia ca. 200 m nord for motorvej E20 blev taget i brug januar 2010. Kontorlandskaberne og atriet, som er placeret i midten af bygningen, er i åben forbindelse med hinanden og ventileres ved naturlig ventilation – et samlet areal på ca.1700 m2. Møderum og kantine ventileres mekanisk.

Som følge af huset placering nær motorvej er der etableret lyddæmpning i forbindelse med åbningerne for naturlig ventilation, hvilke er placeret i facade og tag. WindowMaster og BC Lydforhold har i et tæt samarbejde designet de lyddæmpede luftindtag og afkast, således de overholder krav til både lyddæmpning og luftstrøm.

Kombineret naturlig ventilation og brandventilation

Husets samlede etageareal er på 3100 m2 og er designet til 160 medarbejdere. Det er tegnet af KHR arkitekter med MT Højgaard som total entreprenør. Den naturlige ventilation sker via automatisk styrede facade- og tagopluk. Facadeoplukkene er placeret højt i facaden i de enkelte kontorlandskaber, mens tagoplukkene er placeret over atriet. Tagoplukkene er hvælvede ovenlyspaneler, som set nedefra ligner traditionelle gipslofter, idet de er isoleret og belagt med lydloft. Tagoplukkene anvendes til både naturlig ventilation og brandventilation.

A2sea
A2sea

Naturlig ventilation året rundt

I de naturligt ventilerede områder er det over vejende ventilationsprincip opdriftsventilation. Den friske luft strømmer primært ind via facadeoplukkene, fordeler sig i kontorlandskaberne for derefter at stige til vejrs, således luften forlader bygningen via tagoplukkene i atriet. I tilfælde af regn og sne kan det blive nødvendigt at lukke tagoplukkene. I disse situationer ventileres kontorlandskaberne og atriet udelukkende via facadeoplukkene, hvorved det overvejende ventilationsprincip bliver tværventilation. I receptionen findes manuelle betjeningstryk, således man derfra kan overstyre opluk for naturlig ventilation. Efter 30 min aktiveres den automatiske styring igen.

A2sea
A2sea

Effektiv lyddæmpning og tilfredse brugere

I kontorlandskabernes facade er der etableret lyddæmpning i den fulde længde mellem de bærende søjler. Lyddæmpningen er etableret i forlængelse af facadeoplukkene og har en dybde ind i rummet på 50 cm. Set i et lodret snit består lyddæmpningen af 10 cm lydisolering i top og bund og 10 cm åbning for naturlig ventilation i midten. I taget over atriet er der etableret lyddæmpning umiddelbart under samtlige tagopluk. Lyddæmpningen når 56 cm ned i atriet og set i et vandret snit består dæmpningen af skiftevis 8,5 cm lydisolering og 10 cm åbning for naturlig ventilation.

A2sea
A2sea

Intelligent styring af vinduer: MotorLink®

MotorLink® er en kommunikationsteknologi, der muliggør 2-vejsstyring og feedback mellem vinduesmotorer og bygningens CTS-anlæg. Alle WindowMaster-styresystemer kan anvendes med MotorLink® i mange af vores motorer. Klik nedenfor for at få mere at vide og se relaterede produkter.

Læs mere
Icon Motorlink White Large
"Jeg har arbejdet to andre steder før, jeg blev ansat her og indeklimaet i denne bygning er klart det bedste. Jeg lægger desuden ikke mærke til støj udefra."

Medarbejderudtalelse

Orienterende lydmålinger

Med en almindelig lydtryksmåler er der i kontorlandskaberne konstateret et lydniveau, som ligger 20-25dB under lydniveauet udenfor. Lydniveauet er dels blevet målt i kontorlandskaberne ca. 1,5 m fra facaden og dels udenfor ca. 20 m fra facaden. Målingerne er foretaget med fuldt åbne facade- og tagopluk midt på dagen i forbindelse med frokostpausen, således medarbejderne ikke forstyrrede målingerne. Målingerne underbygger medarbejdernes udtalelser om, at man ikke bemærker støjen fra motorvejen i det daglige.

A2sea

Kontakt

Snak med en specialist