Om røg- og brandventilationssystemer

Automatisk røgventilation og brandventilation leder hurtigt røg ud af bygningen gennem opluk placeret højt, mens lavere placerede opluk tilfører erstatningsluft. Har du flere spørgsmål om brandventilation? Kontakt os bare!

Kontakt en specialist

Hvorfor vælge naturlig røg- eller brandventilation?

Sikkerhed under en nødsituation. At hjælpe personer der opholder sig i en bygning sikkert ud uden at få røgforgiftning, er altafgørende, når en bygnings brandstrategi udfærdiges. For at brugerne skal kunne undslippe ved brand, skal røgen ledes så hurtigt som muligt ud af bygningen. Dette lader samtidigt brandvæsnet slukke branden sikkert og effektivt. Naturlig udledning af røgen forhindrer også bygningen i at overophede, hvilket ellers kan skabe eksplosioner af røggasser.

Sød lille pige, der kysser glasvindue

Hvad er naturlig brandventilation og røgventilation?

Automatisk naturlig røg- og brandventilation leder hurtigt røg ud af bygningen gennem opluk placeret højt, mens lavere placerede opluk tilfører erstatningsluft. På den måde lukkes røgen ud og frisk luft lukkes ind.

Stack Ventilation Smoke

Hvordan fungerer ABV?

Med en røg- eller brandventilationsløsning vil røglemmer (ovenlys, vinduer eller klapper) placeret i taget/højt i facaden automatisk åbne i tilfælde af brand samtidig med, at der gennem lavere placerede opluk tilføres erstatningsluft. Er systemet designet og kontrolleret korrekt, sikrer det, at den varme røg ledes hurtigt ud af bygningen, så sikkerheden for brugerne øges, og risikoen for at omkomme mindskes væsentligt.

Kjølberggata 21 tagvinduer
Drivende skyer over bjergskov

Brandventilation og komfortventilation

Naturlig røg- og brandventilation giver foruden sikkerhed og tryghed for bygningsbrugerne også mulighed for komfortventilation. Åbningerne i facade og tag kan til hverdag benyttes til at ventilere med og dermed skabe et behageligt indeklima. I kombination med vejrstationer og/eller sensorer kan motorerne styres intelligent. Dette reducerer efterspørgslen på køleanlæg og andre ventilationssystemer i bygningen, hvilket reducerer energiforbruget og forbedrer luftkvaliteten. I et komfortventilationssystem måles forholdene udenfor og indenfor. Dette sikrer, at vinduerne åbner og lukker på de rigtige tidspunkter, og at CO2-niveauerne indenfor forbliver ved optimale niveauer. Termisk komfort for brugerne er også i fokus for denne type system. En brandventilationsløsning er altså ikke blot en investering i beskyttelsen af bygningens brugere i tilfælde af brand, men den kan også spille en aktiv rolle i at give brugerne et balanceret dagligt indeklima, som er miljøvenligt.

Myntgata førstesal

Mange vinduesprofiler er certificeret med vores produkter inden for brandventilation

Se her hvilke
Window Tophung

Lovkrav og certificering af brandventilation

Brandventilationsanlæg (ABV anlæg) er omfattet af maskindirektivet og skal CE-mærkes i overensstemmelse hermed. Dernæst angiver Bygningsreglementet af 2010 (BT10) krav til, hvornår der skal installeres automatisk brandventilation i en bygning, hvor ”Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri” anviser om en række funktionskrav, der skal opfyldes ved projektering af anlægget. Udover projektering sætter DBI retningslinje 027 også krav til selve installationen og vedligeholdelsen af brandventilationsanlæg.

Brandventilationsåbninger, som indgår i naturlige brandventilationsanlæg, skal være CE-mærket i henhold til den europæiske standard DS/EN 12101-2.

Herudover skal brandventilationsåbningen funktionsgodkendes med snelast på minimum 800 N/m2, være funktionsdygtig ved lave temperaturer ned til -5°C og vindlast på 1.500 N/m2 samt brandtestes i henhold til B300. Det vil sige, at komponenten udsættes for 300 °C i 30 minutter. Derudover er kravet til brandventilationsåbningens reaktionstid på 60 sekunder fra aktivering til ”brandposition”.

Såfremt brandventilationsåbningen også anvendes til komfortventilation, skal det automatiserede vindue leve op til pålidelighedsklasse RE 50 og RE 10.000. Det vil sige, at vinduet skal kunne åbne til brandposition 50 gange, og kunne kunne åbne og lukke 10.000 gange, når det kun bærer egenlasten som ved komfortventilation.

 

Luftsluser til trappeopgange

I bygninger, hvor gulv i øverste etage ligger mere end 22 m over terræn og i andre bygninger, hvor alle redningsåbninger ikke kan nås af redningsberedskabets stiger, udføres trappen som en sikkerhedstrappe. En varm luftsluse til en sikkerhedstrappe skal derfor sikre, at der ikke sker brand eller røgspredning fra bygningen ind i trapperummet. Røgudluftningen, som skal være CE mærket iht. EN 12101-2, skal have et aerodynamisk åbningsareal på mindst 1,7 m2 pr. etage og kan tilvejebringes via motoriserede vinduer.

WindowMasters løsninger til varmluftssluser lever op til alle gældende love og krav, og vi rådgiver gerne på området.

 

Guide til valg af det rette ABV anlæg

Her følger en tjekliste, som kan være behjælpelig, når der skal vælges brandventilationsløsning.

Hvilke lovkrav skal ABV anlægget leve op til?
Husk at undersøge lovgivning for automatisk brandventilation gældende for netop din bygning. Bemærk, at lovgivningen ikke nødvendigvis er den samme for nybyggeri og renoveringsprojekter.

Hvilke parametre skal der tages højde for ved valg af automatisk brandventilation?
Udformningen af den endelige løsning afhænger bl.a. af bygningens anvendelseskategori, størrelse, antallet af røgzoner, motorgrupper og motorlinjer og vinduesmotorens strømforbrug.

Hvor stort et åbningsareal er der brug for?
Det nødvendige totale åbningsareal afhænger af bygningens størrelse og anvendelse, hvilket oplyses i brandstrategirapporten, der er godkendt af de lokale myndigheder. Åbningsarealet per opluk afhænger bl.a. af vinduets størrelse, vinduesmotorenes slaglængde, åbningsvinkel samt det samlede antal opluk i bygningen. Det aerodynamiske åbningsareal fremgår af røglemmernes CE-mærkning.

Hvilken motor skal styre oplukket for erstatningsluft?
Vinduernes type (tophængt, bundhængt, sidehængt, åbner udad, indad, osv.), fabrikant/profilserie, rammedimensioner, rammevægt og eventuelt taghældning for ovenlys har indflydelse på valget af motor. Motorer til brandventilation skal CE godkendes iht. EN 12101-2.

Hvilken brandcentral skal jeg vælge?
Dette valg afhænger af det konkrete behov; er der f.eks. brug for mange røgzoner, kan flere CompactSmoke™ brandcentraler sammenbygges i master/slaveforbindelse, eller der kan vælges FlexiSmoke™, der er modulopbygget. Valg af motor afhænger desuden af, om der er tale om brandventilation, røgudluftning eller erstatningsluft, idet der gælder forskellige regler. Dernæst har vinduesprofil, rammedimensioner, rammevægt og evt. taghældningen i forbindelse med ovenlys en indflydelse på valg af korrekt motor

Hvordan skal brandalarmen aktiveres?
Aktivering af ABV anlægget kan ske via signal fra et ABA anlæg, røgdetektor og/eller manuelle brandtryk/betjeningspanel.

Er der brug for ekstra tilbehør til komfortventilation?
Skal systemet benyttes til en kombination af komfort- og automatisk brandventilation, kan der være behov for ekstra tilbehør som f.eks. rumsensorer til måling af temperatur, CO2 og luftfugtighed.

 

Eksterne links:

Beredskabets vejledning om naturlig (termisk) brandventilation.

DBI vejledning nr. 027 3. udgave juni 2021

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Kontakt

Snak med en specialist