Naturlige ventilationsstrategier

Naturlig ventilation i en bygning kan være baseret på forskellige ventilationsprincipper. Et ventilationsprincip viser, hvordan den naturlige ventilation vil fungere baseret på bygningens udformning, interne varmebelastninger og placeringen af åbninger (typisk vinduer).

Læs mere om naturlig ventilation

Ensidet ventilation

Illustrationen her viser den typiske situation i et kontorrum med ensidet ventilation, dvs. rum, der kun har vinduer til en side. Den viste situation foregår om vinteren. Da den omgivende luft ofte er kold om vinteren, kan vinduerne ikke stå åbne i længere perioder. Derfor anvendes pulsventilation, der gør at vinduerne åbnes i en kort periode, hvilket sikrer en luftudskiftning i rummet inden for meget kort tid. Da træk fra kold luft kan fornemmes selv ved meget lave vindhastigheder, lukkes vinduerne hurtigt igen efter et fastsat tidsinterval. Høj vindhastighed og en lav omgivende temperatur begrænser yderligere den tid, hvor vinduet kan stå åbent.

Single Sided ventilation

Tværventilation

Illustrationen her viser tværventilationsprincippet ved naturlig ventilation. Tværventilation opnås ved hjælp af vinduer i minimum to retninger i rummet, hvilket skaber luftgennemstrømning på tværs. Står vinduerne på begge sider åbne, vil et overtryk på vindsiden og/eller et undertryk på læsiden af bygningen skabe luftstrømme igennem rummet/rummene fra vindsiden mod læsiden. For at sikre en optimal luftgennemstrømning med så lidt træk som muligt åbnes vinduerne på bygningens vindside ikke så meget som vinduerne på læsiden.

Cross Ventilation

Opdriftsventilation

Illustrationen her viser den skorstenseffekt, der opstår pga. temperaturforskelle. Varm luft stiger til vejrs, fordi den er lettere end kold luft. Når varm luft stiger op til bygningens tag, skabes der et lille vakuum i bygningens lavere niveauer, der således suger frisk luft ind igennem åbne vinduer i stueetagen. Derved opstår en naturlig luftgennemstrømning. Denne fysiske kendsgerning forudsætter en vis højdeforskel mellem de vinduer, der bruges til henholdsvis luftindtag og luftaftræk. Vinduerne i taget bruges til at slippe den "brugte" luft ud, hvorimod vinduerne på de lavere niveauer fører frisk luft ind i bygningen. I illustrationen kombineres skorstenseffekten med vindens retning. Vindens retning bestemmer gennem hvilke vinduer luften suges ind og slippes ud af bygningen. I stueetagen åbnes vinduet på læsiden mere end vinduet på vindsiden, hvorimod kun vinduet på læsiden åbnes i bygningens tag.

Stack Ventilation

Kontakt

Snak med en specialist